Navigatie

Algemene voorwaarden
Atelier Landleven VOF
Casino 28
6017 BS Thorn 

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Atelier Landleven gebruikt worden. Foto`s zijn het eigendom van Atelier Landleven en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden.

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ATELIER LANDLEVEN. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ATELIER LANDLEVEN. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ATELIER LANDLEVEN behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ATELIER LANDLEVEN erkend. 
1.4 ATELIER LANDLEVEN garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties 

2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ATELIER LANDLEVEN bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
2.3 Aan de leveringsplicht van ATELIER LANDLEVEN zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ATELIER LANDLEVEN  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.  

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW. 
3.4 Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.atelierlandleven.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ATELIER LANDLEVEN heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij ATELIER LANDLEVEN. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ATELIER LANDLEVEN er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken. 
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen 

 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft 

 • goederen op bestelling 

 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben 

 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 

 • sale / afgeprijsde artikelen 

4.4 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen een week (tenzij anders vermeld op de welkomstpagina van www.Atelier Landleven.nl) bericht en houdt Atelier Landleven uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. 
Aanbiedingen, sale, opruimingsartikelen worden niet teruggenomen en kunnen niet geruild worden. 

5. Gegevensbeheer  
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ATELIER LANDLEVEN, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ATELIER LANDLEVEN. ATELIER LANDLEVEN houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
5.2 ATELIER LANDLEVEN respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

6. Garantie 
6.1 ATELIER LANDLEVEN garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.  
6.2 De garantietermijn van ATELIER LANDLEVEN komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ATELIER LANDLEVEN is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ATELIER LANDLEVEN) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ATELIER LANDLEVEN. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan ATELIER LANDLEVEN schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door ATELIER LANDLEVEN gegrond worden bevonden, zal ATELIER LANDLEVEN naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ATELIER LANDLEVEN en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van ATELIER LANDLEVEN) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ATELIER LANDLEVEN gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ATELIER LANDLEVEN voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ATELIER LANDLEVEN in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ATELIER LANDLEVEN en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen 
Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie: 

 • Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (al dan niet ter reparatie) door derden; 

 • Bij oververhitting door centrale of andere verwarming; 

 • Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte; 

 • Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is; 

 • Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing); 

 • Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; 

 • Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, 

 • natuurrampen etcetera); 

 • Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet. 

 
7. Aanbiedingen 
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ATELIER LANDLEVEN zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ATELIER LANDLEVEN slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4 Aanbiedingen van ATELIER LANDLEVEN gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
7.5 ATELIER LANDLEVEN kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen ATELIER LANDLEVEN en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ATELIER LANDLEVEN op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 ATELIER LANDLEVEN behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling. 

9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ATELIER LANDLEVEN gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10. Overmacht 
10.1 ATELIER LANDLEVEN is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ATELIER LANDLEVEN alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 ATELIER LANDLEVEN behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ATELIER LANDLEVEN gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien ATELIER LANDLEVEN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

11. Aansprakelijkheid 
11.1 ATELIER LANDLEVEN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

12. Betaling 
12.1 U betaalt vooraf 
Nadat u een bestelling gedaan hebt via www.atelierlandleven.nl ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op de bankrekening van ons wordt uw bestelling in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden dan krijgt u daarvan bericht. Bij uw bestelling vindt u de factuur van Atelier Landleven. 
12.2 Betaalopdrachten 
Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (danwel machtiging) tot betaling geeft. 
12.3 De prijs
Prijswijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.Atelier Landleven.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 
12.4 Bijdrage bezorgkosten 
Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en –gewicht conform de tarieven van TNT-post. 
 12.5 Opgegeven saldi 
De juistheid van alle door of in opdracht van Atelier Landleven opgegeven saldi staat vast, tenzij u hebt laten weten dat er naar uw mening iets niet klopt. 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ATELIER LANDLEVEN en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Roermond kennis, tenzij ATELIER LANDLEVEN er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

14. Klachten 
Klachten proberen wij zo goed als mogelijk met u op te lossen.

© 2015 - 2018 Atelier Landleven | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.